Musikstuderande

högskolenivå

Våra anslag för musikstuderande på högskolenivå

Stipendier

  • Musikstipendier delas endast ut för kommande termin, inte innevarande.
  • Utdelas normalt i storleksordningen 10 000 – 20 000 kronor.
  • Ges i första hand till instrumentalister och sångare.
  • Ges inte retroaktivt, vilket innebär att redan avslutade studier inte beviljas medel.
  • Kan eventuellt prioriteras för studenter som uttömt möjlighet att erhålla CSN medel.

Ansökningsförfarande

  • Personligt utformat brev med kort presentation över sökanden och dennes nuvarande studisituation (max 1 A4 sida).
  • Om möjlighet att erhålla CSN medel har upphört bör sökanden styrka detta.
  • Ekonomisk redogörelse/budget gällande sökanden (max 1 A4 sida).
  • Två vidtalade refenter med telefonummer (se ansökningsformulär).

Frågor och svar

Vad menas med referenter?

Vi avser i första hand en lärare till sökanden.

Vad menas med ekonomisk redogörelse?

Att sökanden redogör inkomster och utgifter. Vissa gör en månatlig uppställning andra sammanställer inkomster/utgifter för hela året. Bägge alternativen är godtagbara. Viktigt är att redovisa ev stipendium som under året erhållits från annat håll.

Hur stort stipendiebelopp kan jag söka?

Vi har ingen gräns för hur stort belopp som kan sökas men vi brukar ge stipendium i storleksordning 10 000 – 20 000 kr. Det händer att sökanden fått ett högre belopp än detta, oftast när de befinner sig längre fram i sin utbildning och kanske uttömt möjligheten till CSN lån.

Jag skulle behöva köpa ett bättre instrument. Kan jag söka bidrag för detta?

Eftersom vi är en allmännyttig stiftelse ger vi stipendier för studier (utbildning= allmännyttigt ändamål).

Hur ska stipendiet redovisas?

Kort redogörelse för studieresultat mm skall inges ett halvår efter erhållet stipendium. Redogörelsen görs här på hemsidan via vår ansökningplatform och är obligatorisk.

Sök anslag

Det finns två ansökningsperioder, februari och augusti. Ansökan kan endast göras inom dessa perioder. Du kan ansöka via fliken Ansökningar ovan.