Forskning gällande barn och ungdom

Vilka och för vad kan man söka

Stipendieansökningar från forskare/doktorander vars arbete är på hög vetenskaplig nivå och gällande barn eller ungdoms psykosociala situation och skolgång.

Frågor och svar

Hur stort stipendiebelopp kan jag söka?
Vi ger doktorandstipendier om 18 000 kr/månad och Post-doc-stipendier om 25 000 kr/månad.
Kan jag som forskare söka forskningsanslag?
Vi ger i första hand forskningsstipendier till doktorander. Men ibland kan post-doc-stipendier resp. forskningsbidrag ges till projekt som håller hög vetenskaplig klass. I sådana fall skall projektledaren dokumentera sina meriter genom ett vidimerat cv och institutionens administrative chef/motsvarande, intyga att projektet bedrivs vid den aktuella institutionen.

Vad kan jag som doktorand söka för typ av stöd?
Vi ger stipendier vilket är en skattefri gåva till utbildning/studier. Detta ges till doktoranden privat och innebär att doktoranden skall vara tjänstledig utan lön när stipendiet används. I dessa fall krävs ett handledarintyg.

Jag är doktorand och vill söka ert forskningsstipendium. Vilket konto ska jag ange?
Du ska ange ditt eget plusgiro/bankgiro. Finns inget sådant kan du ange ditt bankkontonummer. Det är viktigt att du som söker forskningsstipendium inte anger forskningsinstitutets bankgiro/plusgiro eftersom forskningsstipendierna inte täcker forskningsinstitutionernas s.k. overheadkostnader.

Jag och forskningskollegor vill åka på en konferens. Kan jag söka bidrag för detta?
Vi brukar ytterst sällan ge anslag till konferensresor.

Kan forskningsstipendiet täcka löner?
Nej, stipendiet täcker varken löner eller standardutrustning. Men man kan söka extra anslag för t ex intervjukostnader eller annan utrustning som krävs i samband med forskningen.

Behöver forskningsstipendium eller forskningsanslag redovisas?
Ja, vi önskar kortfattad redogörelse för projektets resultat efter slutfört projekt.

Sök anslag

Det finns två ansökningsperioder, februari och augusti. Ansökan kan endast göras inom dessa perioder. Du hittar ansökningsformuläret för forskare här